Výkonný výbor

Současný Výkonný výbor Jihlavské astronomické společnosti byl zvolen 11. Valnou hromadou JAS dne 18. listopadu 2020. Mandát vyprší na konci listopadu 2023.

Historie složení Výkonných výborů JAS

Ze Stanov:

Článek VII
Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
 2. Předseda Spolek zastupuje a jedná jeho jménem.
 3. Předseda se za Spolek podepisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 4. Funkci předsedy smí vykonávat pouze bezúhonná osoba starší osmnácti let.
 5. Předseda řídí aktivity Výkonného výboru.
 6. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, vykonává ji místopředseda.

Článek VIII
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor řídí činnost Spolku v období mezi Valnými hromadami.
 2. Funkci člena Výkonného výboru smí vykonávat pouze bezúhonná osoba starší osmnácti let.
 3. Výkonnému výboru přísluší:
  a. plnit usnesení Valné hromady,
  b. přijímat a vylučovat členy Spolku,
  c. správa veškerých členských záležitostí,
  d. dle potřeby vypracovat organizační a jednací řád,
  e. volit ze svého středu místopředsedu Spolku a hospodáře Spolku a pověřovat členy Výkonného výboru specifickou agendou,
  f. schvalovat výroční zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, účetní závěrku a usnesení o náhradě případné ztráty,
  g. vypracovávat plán činnosti na následující rok,
  h. vypracovávat finanční plán na následující rok,
  i. stanovovat výši a splatnost členských příspěvků, přičemž výše i splatnost členských příspěvků mohou být odstupňovány podle předem stanovených kritérií,
  j. projednávat návrhy členů a případných orgánů Spolku,
  k. zabezpečovat přípravu Valné hromady,
  a. zřizovat nebo rušit pracovní skupiny nebo komise, příp. zřizovat nebo rušit nezávislé komise určené k vyřešení sporů uvnitř Spolku a sporů, ve kterých je Spolek zainteresován,
  l. sjednávat mezinárodní spolupráci širšího rozsahu,
  m. rozhodování v oblasti pracovněprávních záležitostí spolku,
  n. určovat sídelní adresu v rámci odst. 2, článku I Stanov.
 4. Schůzi Výkonného výboru svolává předseda podle potřeby. Předseda svolá schůzi Výkonného výboru do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů Výkonného výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi Výkonného výboru, učiní tak místopředseda.
 5. Rozhodování o dílčích záležitostech může Výkonný výbor realizovat prostřednictvím elektronické komunikace.
 6. Výkonný výbor je schopný jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 7. K přijetí usnesení Výkonného výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. Při odstoupení nebo úmrtí člena Výkonného výboru lze na jeho místo kooptovat jiného člena Spolku. Kooptovat však lze nejvýše polovinu členů Výkonného výboru.

Článek IX
Funkční období volených orgánů

 1. Funkční období orgánů volených Valnou hromadou je tříleté.