Členství v JAS

Pokud máte zájem o členství v Jihlavské astronomické společnosti, kontaktujte nás na emailu: info@jiast.cz.

Členské příspěvky:

 • standardní příspěvek: 150,-Kč/osobu a rok
 • snížený příspěvek: 100,-Kč/osobu a rok (členové Pobočky Vysočina České astronomické společnosti, prezenční studenti, starobní a invalidní důchodci, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby v sociální nouzi atd.)

Ze Stanov:

Článek IV
Členství

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší patnácti let.
 2. Členství ve Spolku vzniká na základě přihlášky doručené Výkonnému výboru. Členství ve Spolku schvaluje Výkonný výbor, přičemž členství ve Spolku vzniká k datu, ve kterém Výkonný výbor rozhoduje o přijetí. Výkonný výbor je povinen se přijímáním členů zabývat bez prodlení.
 3. Valná hromada může udělit čestné členství.
 4. Člen Spolku má právo:
  a. účastnit se jednání Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  b. volit předsedu Spolku a členy Výkonného výboru, případně další orgány spolku ustanovené Valnou hromadou,
  c. být informován o pořádání akcí Spolku a zúčastňovat se jich,
  d. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
  e. podílet se na praktické činnosti Spolku.
 5. Člen Spolku má povinnost:
  a. dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
  b. platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny, přičemž toto usnesení se nevztahuje na čestné členy,
  c. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku.
 6. Členství ve Spolku zaniká:
  a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena Výkonnému výboru,
  b. úmrtím člena,
  c. zánikem Spolku,
  d. vyloučením člena pro opakované nedodržování povinností dle čl. IV, odst. 5 Stanov, případně za opakované a hrubé porušování principů vyplývajících z ustanovení dle čl. III, odst. 2 Stanov, příp. z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
 8. Seznam členů Spolku obsahuje jméno a příjmení člena, datum narození člena, adresu trvalého bydliště člena a kontaktní údaje. Seznam členů Spolku je neveřejný a jeho správou je pověřený konkrétní člen Výkonného výboru. Seznam členů Spolku je přístupný pouze členům Spolku a to v sídle Spolku.

Čestní členové Jihlavské astronomické společnosti

 • Antonia Zajoncová (volba 7. Valné hromady JAS, 25. 11. 2011)
 • doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc. (volba 7. Valné hromady JAS, 25. 11. 2011)
 • doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (volba 7. Valné hromady JAS, 25. 11. 2011)