Stanovy

Jihlavská astronomická společnost, z. s.
Stanovy

Článek I
Název a sídlo

 1. Název spolku: Jihlavská astronomická společnost, z.s. (dále jen „Spolek“).
 2. Sídlo Spolku je Jihlava.
 3. Anglický ekvivalent názvu Spolku: Jihlava Astronomical Society.

Článek II
Účel

 1. Účelem Spolku je podílet se na popularizaci a všestranném rozvoji astronomie a příbuzných věd.

Článek III
Hlavní činnost

 1. Spolek v rámci hlavní činnosti:
  a. orientuje zájem svých členů na řešení těch otázek, které jsou pro rozvoj astronomie důležité,
  b. koordinuje spolupráci svých členů,
  c. vyvíjí popularizační činnost,
  d. vyvíjí jednorázové i dlouhodobé aktivity orientující se na práci s mládeží,
  e. vyjadřuje se k problematice ochrany životního prostředí, zejména světelného znečištění,
  f. vyjadřuje se k vědecké, publikační činnosti a obsahu školních učebnic v oboru,
  g. poskytuje svým členům pomoc v odborné práci a přispívá ke zvýšení jejich odborné úrovně,
  h. rozvíjí styky s organizacemi zaměřenými na činnost v příbuzných oborech,
  i. pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kursy, zájezdy, zájmové kroužky, dětské tábory apod.,
  j. organizuje astronomická pozorování, pozorovací kampaně a expedice,
  k. vystupuje ve veřejných sdělovacích prostředcích,
  l. aktivně se účastní veřejných diskusí,
  m. poskytuje odbornou poradenskou a konzultační činnost,
  n. může vyvíjet ediční činnost, může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky,
  o. působí v oblasti elektronických médií, zejména provozuje popularizační weby.
 2. Spolek při své práci respektuje zásady a metody vědecké práce.

Článek IV
Členství

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší patnácti let.
 2. Členství ve Spolku vzniká na základě přihlášky doručené Výkonnému výboru. Členství ve Spolku schvaluje Výkonný výbor, přičemž členství ve Spolku vzniká k datu, ve kterém Výkonný výbor rozhoduje o přijetí. Výkonný výbor je povinen se přijímáním členů zabývat bez prodlení.
 3. Valná hromada může udělit čestné členství.
 4. Člen Spolku má právo:
  a. účastnit se jednání Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  b. volit předsedu Spolku a členy Výkonného výboru, případně další orgány spolku ustanovené Valnou hromadou,
  c. být informován o pořádání akcí Spolku a zúčastňovat se jich,
  d. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
  e. podílet se na praktické činnosti Spolku.
 5. Člen Spolku má povinnost:
  a. dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
  b. platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny, přičemž toto usnesení se nevztahuje na čestné členy,
  c. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku.
 6. Členství ve Spolku zaniká:
  a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena Výkonnému výboru,
  b. úmrtím člena,
  c. zánikem Spolku,
  d. vyloučením člena pro opakované nedodržování povinností dle čl. IV, odst. 5 Stanov, případně za opakované a hrubé porušování principů vyplývajících z ustanovení dle čl. III, odst. 2 Stanov, příp. z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
 8. Seznam členů Spolku obsahuje jméno a příjmení člena, datum narození člena, adresu trvalého bydliště člena a kontaktní údaje. Seznam členů Spolku je neveřejný a jeho správou je pověřený konkrétní člen Výkonného výboru. Seznam členů Spolku je přístupný pouze členům Spolku a to v sídle Spolku.

Článek V
Orgány

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:
  a. Valná hromada,
  b. předseda,
  c. Výkonný výbor.

Článek V
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a jejími členy jsou všichni členové Spolku.
 2. Valná hromada rozhoduje o veškerých důležitých záležitostech Spolku, zejména:
  a. schvaluje stanovy Spolku a jejich změny,
  b. volí a odvolává předsedu,
  c. určuje počet členů Výkonného výboru,
  d. volí a odvolává členy Výkonného výboru,
  e. volí čestné členy a ukončuje čestné členství,
  f. schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející období,
  g. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  h. projednává odvolání členů Spolku proti rozhodnutí nižšího orgánu,
  i. zřizuje nebo ruší pracovní skupiny nebo komise, příp. zřizuje nebo ruší nezávislé komise určené k vyřešení sporů uvnitř Spolku a sporů, ve kterých je Spolek zainteresován,
  j. usnáší se na rezolucích,
  k. rozhoduje o zániku Spolku.
 3. Zasedání Valné hromady je svoláváno Výkonným výborem Spolku podle potřeby, nejméně však v návaznosti na délku funkčního období volených orgánů. Výkonný výbor je povinen Valnou hromadu svolat do jednoho měsíce, pokud ho o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání Valné hromady zasílá předseda členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání Valné hromady zasílá předseda členům Spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 4. Jednání Valné hromady řídí předseda, případně Výkonným výborem pověřený jiný člen Spolku.
 5. Valná hromada může na svém zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí Výkonného výboru nebo předsedy.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání čtvrtina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 7. V případě, že Valná hromada rozhoduje o změně stanov Spolku nebo o zrušení Spolku, rozhodnutí je platné pouze v případě, že se pro něj vysloví alespoň tři pětiny všech členů spolku.
 8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Valné hromady v souladu s čl. VI, odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 9. O průběhu zasedání Valné hromady pořizuje Valnou hromadou pověřený člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují další dva členové přítomní na zasedání Valné hromady.

Článek VII
Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
 2. Předseda Spolek zastupuje a jedná jeho jménem.
 3. Předseda se za Spolek podepisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 4. Funkci předsedy smí vykonávat pouze bezúhonná osoba starší osmnácti let.
 5. Předseda řídí aktivity Výkonného výboru.
 6. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, vykonává ji místopředseda.

Článek VIII
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor řídí činnost Spolku v období mezi Valnými hromadami.
 2. Funkci člena Výkonného výboru smí vykonávat pouze bezúhonná osoba starší osmnácti let.
 3. Výkonnému výboru přísluší:
  a. plnit usnesení Valné hromady,
  b. přijímat a vylučovat členy Spolku,
  c. správa veškerých členských záležitostí,
  d. dle potřeby vypracovat organizační a jednací řád,
  e. volit ze svého středu místopředsedu Spolku a hospodáře Spolku a pověřovat členy Výkonného výboru specifickou agendou,
  f. schvalovat výroční zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, účetní závěrku a usnesení o náhradě případné ztráty,
  g. vypracovávat plán činnosti na následující rok,
  h. vypracovávat finanční plán na následující rok,
  i. stanovovat výši a splatnost členských příspěvků, přičemž výše i splatnost členských příspěvků mohou být odstupňovány podle předem stanovených kritérií,
  j. projednávat návrhy členů a případných orgánů Spolku,
  k. zabezpečovat přípravu Valné hromady,
  a. zřizovat nebo rušit pracovní skupiny nebo komise, příp. zřizovat nebo rušit nezávislé komise určené k vyřešení sporů uvnitř Spolku a sporů, ve kterých je Spolek zainteresován,
  l. sjednávat mezinárodní spolupráci širšího rozsahu,
  m. rozhodování v oblasti pracovněprávních záležitostí spolku,
  n. určovat sídelní adresu v rámci odst. 2, článku I Stanov.
 4. Schůzi Výkonného výboru svolává předseda podle potřeby. Předseda svolá schůzi Výkonného výboru do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů Výkonného výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi Výkonného výboru, učiní tak místopředseda.
 5. Rozhodování o dílčích záležitostech může Výkonný výbor realizovat prostřednictvím elektronické komunikace.
 6. Výkonný výbor je schopný jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 7. K přijetí usnesení Výkonného výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. Při odstoupení nebo úmrtí člena Výkonného výboru lze na jeho místo kooptovat jiného člena Spolku. Kooptovat však lze nejvýše polovinu členů Výkonného výboru.

Článek IX
Funkční období volených orgánů

 1. Funkční období orgánů volených Valnou hromadou je tříleté.

Článek X
Způsob majetkového vypořádání při zániku

 1. V případě zániku Spolku o jeho likvidačním zůstatku rozhoduje Valná hromada, která Spolek zrušila. Pokud Valná hromada nepřijme jednoznačné usnesení o likvidaci majetku, likvidační zůstatek bude bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Stanovy byly schváleny 8. Valnou hromadou Jihlavské astronomické společnosti dne 29. listopadu 2014. Stanovy byly upraveny 9. Valnou hromadou Jihlavské astronomické společnosti dne 15. dubna 2016.