Valná hromada

Příští řádná Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti proběhne v listopadu 2020.


Zápisy z Valných hromad

Řádná 10. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (24. listopadu 2017)
Mimořádná 9. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (15. dubna 2016) 
Řádná 8. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (29. listopadu 2014)
Řádná 7. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (25. listopadu 2011)
Řádná 6. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (28. listopadu 2008)
Řádná 5. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (30. listopadu 2007)
Mimořádná 4. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (13. dubna 2007)
Řádná 3. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (8. prosince 2006)
Řádná 2. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (15. září 2005)
Řádná 1. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti (11. března 2004)


Ze stanov

Článek V
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a jejími členy jsou všichni členové Spolku.

2. Valná hromada rozhoduje o veškerých důležitých záležitostech Spolku, zejména:
a. schvaluje stanovy Spolku a jejich změny,
b. volí a odvolává předsedu,
c. určuje počet členů Výkonného výboru,
d. volí a odvolává členy Výkonného výboru,
e. volí čestné členy a ukončuje čestné členství,
f. schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející období,
g. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
h. projednává odvolání členů Spolku proti rozhodnutí nižšího orgánu,
i. zřizuje nebo ruší pracovní skupiny nebo komise, příp. zřizuje nebo ruší nezávislé komise určené k vyřešení sporů uvnitř Spolku a sporů, ve kterých je Spolek zainteresován,
j. usnáší se na rezolucích,
k. rozhoduje o zániku Spolku.

3. Zasedání Valné hromady je svoláváno Výkonným výborem Spolku podle potřeby, nejméně však v návaznosti na délku funkčního období volených orgánů. Výkonný výbor je povinen Valnou hromadu svolat do jednoho měsíce, pokud ho o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání Valné hromady zasílá předseda členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání Valné hromady zasílá předseda členům Spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Jednání Valné hromady řídí předseda, případně Výkonným výborem pověřený jiný člen Spolku.

5. Valná hromada může na svém zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí Výkonného výboru nebo předsedy.

6. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání čtvrtina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

7. V případě, že Valná hromada rozhoduje o změně stanov Spolku nebo o zrušení Spolku, rozhodnutí je platné pouze v případě, že se pro něj vysloví alespoň tři pětiny všech členů spolku.

8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Valné hromady v souladu s čl. VI, odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

9. O průběhu zasedání Valné hromady pořizuje Valnou hromadou pověřený člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují další dva členové přítomní na zasedání Valné hromady.

Úplné znění stanov

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz