Hospodaření

Transparentní účet Jihlavské astronomické společnosti: 2300734363/2010 (Fio banka)

Jihlavská astronomická společnost, z. s. pro svou činnost žádný jiný účet nevyužívá.


Účetní závěrky

Rozvaha 2016, Výkaz zisku a ztráty 2016
Rozvaha 2015, Výkaz zisku a ztráty 2015
Rozvaha 2014, Výkaz zisku a ztráty 2014


Sbírka povinně zveřejňovaných listin Jihlavské astronomické společnosti ve Spolkovém rejstříku.


Zásady hospodaření

Jihlavská astronomická společnost, z. s. může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.

Zdroj financování majetku jsou zejména:
1) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
2) výnosy z majetku,
3) členské příspěvky,
4) dotace a granty.

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz